عمومی

آمار تلفات رانندگی نوروزی در ایران از مرز تراژدی گذشته است!

کی در برابر چشمانم یک خودرو پراید با سرعت به گاردریل وسط آزادراه برخورد کرد و به مفهوم واقعی کلمه پودر شد بدون اینکه خبری از بازشدن سه هوا باشد! صحنه واقعا تکاندهنده بود، ظاهرا راننده خودرو برای لحظاتی خوابش برده بود … آنچه که این حادثه را میتوانست وحشتناک کند، خودروهایی که بدون اطلاع از ماجرا با سرعت به محل حادثه نزدیک میشدند که موفق با کمک دوستم، امیر رفیعی و علامت گذاری شد. ارائه به های عبوری از بروز حوادث جدید خودرو جلوگیری شد …

اما وقتی سری به آمارهای تلفات رانندگی نوروزی در همین چند روز نخست زدم، وحشتم چند برابر شد! به نظر میرسد مردم خسته از پاندمی، افسار خودرو را رها کرده و در حال آفرینش خونین میدان جنگی مخوفتر از نسلکشی پوتین در آنجا و شوربختانه در این آفرینش، خودروهای داخلی و ملی هم سنگ در همراهی نشان داده اند.

به نظرم پلیسور، موسسه استاندارد و سازمان حفاظت محیطزیست باید مماشات را کنار نهاده و با بررسی حوادث رانندگی در نوروز هزار و صد و یک، نسبت به پل توقف خودروهایی که به دلایل مشکلات فنی، دلیل حادثه شناسایی شده اند، با قاطعیت اقدام کنند. .

والله این شیوه حمایت از کار و خودرو داخلی و تولید ملی نیست. این شتاب بخشیدن به امید و فروپاشی ملی است. همین و تمام.

دکمه بازگشت به بالا