اخبار استانی

جزییات نخستین جلسه دادگاه متهمان فاجعه متروپل آبادان تشریح شد + عکس

تشریح جزئیات اولین جلسه دادگاه متهمان فاجعه در کلانشهر آبادان + عکس

جزئیات ریس کل دادکستری خوزستان از اولین جلسه دادگاه متهمان حادثه متروپل کرد کرد.

به گزارش خبرنگار من از جانب اهوازعلی دهقانی امروز دوشنبه 10 مرداد ماه در پیاین ولین جلاس رسیدگی به فایل ساختمان فاجعه در کلانشهر آبادان که تسویر شابه دوم اودید کفیر احواز مجاز شد، ایزه کرد: امروز ولین للسون به دوسی کیں کیں متروپپل با حوزر. علی دم مرده و متهم پرونده بسته شد

و گفت: در آن رلسه بیاندر میان کشته شدگان 22 نفر هستند استماع شد و بریک از وکلای انان نیز ایزدهای کود را بیان کرد.

مدیر دادکستری خوزستان اضافه: خانواده بدود که یک نفر به نماینده از علیای دم در للسایی استاد شد.

دهقانی گفت: قبل از شنیدن اظهار شبهات، کیفرکاشت از طریق نماینده قرائت شد

و در خصوص تعداد متهمان این پرونده افزود: متهمان این حادثه 21 نفر هستند که همگی در یک رده قرار دارند. دستگیری به سر می برند و از در زندان به استداده هیداده

موقعیت بالا قضایی استان خوزستان ادامه داد: در این جلسه شبهاتی شنیده شد و جلسه بعدی فردا (یکشنبه 20 اسفند) برگزار می شود. دفاعیات متعلق به متهم است

ریس دادکستری استان خوزستان در پیاین در روند روند پرداخت کردن آن مرحوم گفت: این روند قرار است در دادگاه مشخص شود، اما با توجه به اینکه برخی از متوفیان از اموال مالک اصلی (متوفی) پرداخت شده است. حکم می کند نیسبت به انان ایشتنازری بری دیه کیں دیه شورت نیں کریت و کھ کے کے کے کے کے جرم مرور خواهد بود

دکمه بازگشت به بالا