اخبار استانی

حاکمیت‌ها و حکومت‌ها باید قدرت نرم و گفتمانی داشته باشند

عسنا/لرستان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: دولت و دولت باید قدرت نرم داشته باشند و صحبت کنند.

دکتر وحید یامین پور در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه لرستان اظهار داشت: پیش از این قدرت تنها مشمول سختی، نظامی، زور و خشونت و سرمایه گذاری و قدرت اقتصادی بود، اما در 10 سال گذشته مفهوم توجه به قدرت نرم یا قدرت نرم அக்கு குர்க்குத்து ஆயை துந்த் குது ஆயை துந்த் குத்குுுத்

يامينــور، افزود: شاهد آن هستيم كه امروزه اهميت قدرت در دنيا بر پايه قدرت نرم و گفتار، افزايش يافته است. دولت ها و دولت ها باید قدرت نرم و قدرت دولتی داشته باشند و قدرت فقط محدود به قدرت نظامی است و سخت گیر نیست.

وی بیان کرد: پیش‌تر منتدل کردی کے کے کے کے کے کرد; اما امروز شاهد آن هستیم که حکومت فقط محدود به جغرافیا نیست. شهروندی که در یک جغرافیا زندگی می کند می تواند همزمان توسط دولت دیگری اداره شود. امروزه ما با حاکمیت و حاکمیت شبکه های اجتماعی مجازی مواجه هستیم که ارزش های ویژه خود را فراتر از یک جغرافیای خاص تبلیغ و ترویج می کنند.

دبیر شوریا علی جوانان افزود: ایکی کے کے کے کے کے کے شهروند نیز با حاکمیت ملت مرتبط است و با حاکمیت شبکه های اجتماعی و این نوع تضادها مرتبط است.

يامينــور، ايزه كرد: كرد در دو مايه اخريه روي داد از همين كردي است؛ تضاد بین حاکمیت ملی و حاکمیت شبکه های اجتماعی مجازی جهانی بر شهروندانی که محصول آنها سیستم جدید جهانی است. اولین نمود این تضاد در وقایع سال 88 بود.

वि देश्य दाद: درگیری و تضاد بین دولت ملی و دولت شبکه اجتماعی مجازی جهانی منجر به تنش می شود. بسیاری از کشورها نیز این مشکل را دارند.

دستیار امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: اگر از منظر فیلسوفانی مانند ژان بودریار به فعالیت های مجازی و رسانه ای نگاه کنیم، این نوع فعالیت ها واقعیت بازنمایی نیست، بلکه واقعیت مجازی است؛ این نوع فعالیت ها یک واقعیت مجازی است. আয়্তা র্যাত্য মেডিযায়ান নান্তে নান্তে অন্য়িহ দ্র প্র্যাযাজিজ্য ক্র্যান মি‌সুদ্যাতে কির্রি কির্রি ؛ در های ک در عالم علم علیه در در هید کی کی در علم کرید; पस दर आज्ञा، वानामेवी वानाज़ी मीशोद; این دقیقاً همان چیزی است که از دیدگاه ژان بودریار اتفاق افتاد.

يامين پور گفت: اعتراض حق شهروندان نيست، بلكه جايي است كه اعتراض به آشوب و آشوب ختم مي شود. ما با اعتراض موافقیم و حق شهروندی است، اما موضوع آشوب و آشوب چیز دیگری است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا