اخبار استانی

ششمین اجلاس شورای اسلامی استان خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش اخبار استانی خراسان، این جلسه رسمی با حضور سید مومن حسینی رئیس شورای اسلامی استان و سایر نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مختلف برگزار شد.محمدرضا تازیکی مدیر این شرکت و سازمانهای تابعه شهرستان خراسان.

این جلسه با توجه به دستورالعمل مندرج در اساسنامه جدید سازمان جهت مساعدت و تفویض اختیار در انتخاب حسابرسان و بررسی و ارائه گزارش حسابرسی این سازمان به شورای اسلامی استان برنامه ریزی شد که طی آن صورت های مالی تکمیل شده در سال 1400 مورد بررسی و تصویب شد و اعضای این شورا به وزارت جوانان اعزام شدند.
از دیگر مصوبات این جلسه که به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید، حضور رئیس جمهور و نماینده کمیسیون برنامه و بودجه شورای دولتی بود.
همچنین مقرر شد اولین نشست واردات اقتصاد پایدار در مدیریت شهری با همکاری شورای اسلامی استان و ساماندهی همکاری با شهرداران خراسان در شهریور ماه سال جاری برگزار شود.
رضائة ساعربي شركت حسببرسي تنقب شوريا اسلامي استان در همياري شوريا هي شوراي اسلامي استان رضيح بود در سال جديد نيز تصويب شد سحن ششم شخمين دوره شوريا سلامي استان خراسان رضوی.

46

دکمه بازگشت به بالا