اخبار استانی

صلح وسازش پرونده صدمیلیاردی درچهارمحال وبختیاری

به لروتی این کبرانلاین استان چاهمهال وبتیاری، کرم شیخ پور معاون توسعه استان در این زمینه اظهار داشت: در راستای رسالت ذاتی شوراها مبنی بر حل و فصل اختلافات بر اساس سازش و سازش در پرونده ها و در راستای سیاست های ابلاغی کشور، قوه قضاییه محترم بر اساس توجه ویژه به تعیین مشکلات پرونده ها با استفاده از ظرفیت شوراها حل اختلاف و تاکید رئیس کل دادگستری استان جناب آقای بهرامی در این خصوص و با توجه به اختلاف نظر طرفین که منجر به تشکیل جلسه شد. چندین پرونده در محاکم قضایی استان

وی ادامه داد: پس از ارجاع پرونده به شعبه هفتم شورای حل اختلاف شهرکرد، با جلسات متعدد و دعوت از طرفین، در نهایت با حضور کلیه اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف، معتمدین محل و اعضای استادیوم، پرونده آشتی و آشتی شد. یشان نکشش های هل دیکر را در امر صلیک و کامزیک در جمیعت کیلید کرد و ایشترندند و یکندندند: از از از از از از از از از از از از آرک و برکات و برکات صلیحه و کاکستی است.

دستیار توسعه حل مناقشه استان در پایان با تقدیر از تلاش های اعضای شورا در حل مناقشه و شهرستان صبر در این شهرستان افزود: استفاده از ظرفیت یاران صلح که متشکل از معتمدین، رهبران و افراد صاحب نفوذ است، نقش بسزایی در برقراری صلح و سازش در این پرونده داشته است.

46

دکمه بازگشت به بالا