عمومی

موزه‌های برتر سال ۱۴۰۱ معرفی شدند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین در مراسمی موزه های برتر مفرفی شدند. در این مراسم موزه لاقیت و معماری در شاخص‌های بازدید –پژوهش – فعالیت در فضای مجازی و آموزش به عنوان موزه برگزیده انتخاب شده و در شاخص‌های کودک و نوجوان و کاربرد استانداردهای فنی و توسعه علمی با کسب رتبه ۲ و در شاخص معرفی – لاقیت و نوآوری – مناسب سازی برای پیشین با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

همچنین مجموعه فرهنگی تاریخی در شاخص‌های آموزش کودکان و نوجوانان و فعالیت‌های فضای مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص نگهداری و حفاظت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

مجموعه میراث جهانی اخ لستان در شاخص های نگهداری و حفاظت – استانداردها ی فنی و توسعه علمی- روز جهانی موزه – توسعه مدیریت – خلاقیت و نوآوری – پژوهش- معرفی و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص فعالیت های فضای مجازی و کودک و نوجوان با رتبه 2 و در شاخص . موزش با کسب رتبه ۳ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه جندی شاپور در شاخص های نگهداری و حفاظت و کاربرد استانداردهای فنی و توسعه فیز یکی به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص فعالیت در فضای مجازی و آموزش با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه تاریخ علوم اردبیل در شاخص های آموزش-گ ردآوری- روز جهانی و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص های فعال ت در فضای مجازی و پژوهش و کودک و نوجوان با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

عصارخانه شاهی در شاخص فعالیت در فضای مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص آموزش با رتبه ۲ و در ش تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه هلستون در شاخص‌های آموزش و بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص‌های استانداردهای فن ی و توسعه دهید فیز یکی با کسب رتبه ۲ و در شاخص توسعه مدیریت با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه بانک ملی ایران در شاخص های استانداردهای فنی و توسعه فیز یکی – وهش به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص های معرفی -گردآوری – توسعه مدیریت و بازدید با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص آموزش با رتبه ۳ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه تاریخی چغازنبیل و هفت تپه موزه هفت تپه (در شاخص نگهداری و حفاظت به عنوان موزه برگزیده انا) ف ایزیکی با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص‌های آموزش و معرفی با کسب رتبه ۳ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه فضای باز شناورهای چوبی و دریانوردی گوران در شاخص خلاقیت و نوآوری به عنوان موزه راریده انتخاب شده است. تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

مجموعه موزه های استان قدس رضوی در شاخص گردآوری و بازدید از عنوان موزه برگزیده انتخاب شده و در شاخص های نگهداری و حفصیت و اعمال ی فنیو و توسعه پژوهش و توسعه مدیریت و خالقیت و نوآوری و با کسب رتبه ۲ در شاخص فعالیت مجازی با تقد ر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه رضا عباسی در نگهداری و حفاظت و فعالیت مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص گردآوری ی با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

خنی خانه در شاخص کودک و نوجوان به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص نگهداری و حفاظت و بازدید با ب تقدیر هیأت داوران قرار گرفت ۱۴. موزه دانشگاه جنگ) خانه تیمورتاش (در شاخص بازدید به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص نگهداری و حف تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه مردم شناسی میمه (حمام گرده) در شاخص های اعمال استانداردهای فن ی و توسعه فیزیک ی و تالش برای بقا به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص فعالی ت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه هنر مشکین فام در شاخص گردآوری به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان در شاخص. ردآوری و توسعه مدیریت به عنوان موزه برگزیده انتخاب.

موزه کودک ارومیه در شاخص کودک و نوجوان به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص گردآوری با اخذ رتبد ۳ تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه مجازی ورزش در شاخص روز موزه جهانی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

موزه ملی ارتباطات در شاخص فعالیت ها در فضای مجازی به عنوان موزه برگزیده انتخاب شده در شاخص های توسعه مدیری تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه خودروهای تاریخی و دست ساز یزد در شاخص مناسب سازی موزه ها برای استفاده از عواملین و جانبازان به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص خلاقیت و نوآوری با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص کودک تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه خیابان ولی عصر در شاخص وهش به عنوان موزه برگزیده انتخاب در شاخص فعالیت در معرفی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه تخصصی آوا و نما در شاخص تالش برای بقا به عنوان موزه برگزیده انتخاب.

.موزه عروسک خراسان جنوبی در شاخص. کودک و نوجوان به عنوان موزه برگزیده انتخاب شد.

موزه برزک در شاخص معرفی به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص تالش برای بقا با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

سراموزه رهگشای در شاخص معرفی عنوان موزه برگزیده انتخاب.

موزه مقدم در شاخص معرفی به عنوان موزه برگزیده انتخاب و در شاخص بازدید با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه تخصصی کودک و هیجان در شاخص بازدید با کسب رتبه ۲ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه علوم و فناوری و تاریخ طبیعی دانشگاه شهید چمران اهواز در شاخص بازدید با اخذ رتبه ۳ مورد تقد ر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه کودکی ایرانک در شاخص مناسب سازی موزه ها برای استفاده از نتایج ن و جانبازان با کسب رتبه ۲ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.

آن موزه خیمه شب بازی ایران در شاخص های آموزش – تالش برا ی بقا و معرفی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

موزه ملی علوم و فناوری در شاخص‌های بازدید – آموزش -گردآوری -معرفی با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص‌های استانداردهای فنی و توسعه- پژوهش -کودک و نوجوان و خلاقیت و نوآوری با رتبه ۳. هیأت داوران قرار گرفت.

موزه سینما در شاخص کودک و نوجوان با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه هنرهای تزئینی اصفهان در شاخص‌های آموزش و کودک و نوجوان با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت خانه-موزه بتهوون) چمن آرا (در شاخص فعالیت در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

باغ موزه نگارستان در شاخص فعال در فضای مجازی با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه باستان شناسی و مردم شناسی خلیج فارس هرمزگان-بندرعباس در شاخص فعالیت در فضای مجازی با اخذ رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه گنجینه تاریخ فارس در شاخص وهش با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت موزه گرمابه علی قلی قا در شاخص وهش با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص فعالیت در فضای مجازی با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت ار موزه وزیری در شاخص.

لاقیت نوآوری با کسب رتبه ۲ و در شاخص تالش برای بفا با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه ملی هنر و ادبیات کودک و نوجوان در شاخص گردآوری با رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه آب یزد در شاخص گردآوری با کسب رتبه ۲ و در شاخص فضای مجازی با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه بزرگ و منطقه‌ای خراسان در شاخص روز موزه جهانی با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه مردم شناسی شهرستان اوز در شاخص گردآوری با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص –وهش – فعالیت مجازی – بازدید با اخذ رتبه ۳ مورد تقد ر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در شاخص روز موزه جهانی با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص گردآوری با د تقد یر هیأت داوران قرار گرفت موزه شهرداری اردبیل در شاخص.

بازدید- ردآوری با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص استانداردهای فنی و توسعه فیزیک ی با کسب رتبه ۳ مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه مردم شناسی جناح در شاخص استانداردهای فنی و توسعه علمی با کسب رتبه ۲ مورد و در شاخص ه… تقدیر هیئت داوران قرار گرفت.

موزه نعت نفت غرب، کارخانه حلب سازی و حلب پرکنی کرمانشاه در شاخص نگهداری و حفاظت با رتبه ۲ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه گنجینه و کتابخانه اهدایی مرحوم دکتر حبیبی در شاخص‌های نگهداری و حفاظت و اعمال استانداردها ی فنی و توسعه فیزیک ی با کسب رتبه ۳ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.

موزه آبگینه و سفالینه‌ها در شاخص نگهداری و حفاظت با اخذ رتبه ۲ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت موزه نفت سوزها در شاخص معرفی با اخذ رتبه ۳ مورد تقد یر هیأت داوران قرار گرفت.

دکمه بازگشت به بالا