اخبار استانی

وصول مالیات بنگاه های اقتصادی بزرگ در اولویت قرار گیرد

به گزارش اخبار استانی، مهدی دوستی، دیدار استاندار هرمزگاندر با مدیر کل، معاون و جمعی از کارمندان کل امور مالیاتی هرمزگان به حساب مالیاتی مناسب و فرهنگ سازی مالیاتی، اظهار داشت : بنگاه های اقتصادی بزرگ در استان هرمزگان وجود دارد که بررسی و پیگیری می شود. وصول مالیاتشان بایستی در اولویت قرار گرفتن

استاندارد افزود: وصول مالیات بنگاهای اقرگ بمینه بزرگی در بزرگی در جادانی وتوسعه بزرگ وتوسعه خیر سوت وتوسعه خیر کشور و استان خش.

دوستی با بیان اینکه اصلی روی نیروی انسانی باشد گفت: اداره کل امور مالیاتی از جمله دستگاه های انسان محور است، می طلبد که هدف اصلی بر نیروی انسانی و در راس آن تامین مسکن باشد. And so on: به ساخت مسکن برای مراقبت دولت به شدت معتقدم و این امر باید به عنوان مهم ترین برا

دکمه بازگشت به بالا