اخبار استانی

کاهش نرخ تورم دراستان چهارمحال وبختیاری

علی شهریارپور با اشاره به انتشار نتایج طرح آماری قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در آذرماه 1400، 1 درصد بوده که 1.5 درصد کاهش داشته است. واحد درصد نسبت به شاخص مربوطه در ماه قبل.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نرخ تورم 12 ماهه آذرماه امسال را 48.1 درصد اعلام کرد که نسبت به آبان ماه 1.2 واحد درصد کاهش نشان می دهد و در بخش مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات 58.4 درصد بوده است. در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات 40.6 درصد و 0.7 واحد درصد بوده است.

وی ادامه داد: نرخ تورم ماهانه که درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات مصرفی را نسبت به ماه قبل نشان می دهد، در آذرماه امسال 1.6 درصد و برای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 1.4 درصد بوده است. و در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات 1.8 درصد بوده است.

علی شهریارپور با اشاره به انتشار نتایج طرح آماری قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در آذرماه 1400، 1 درصد بوده که 1.5 درصد کاهش داشته است. واحد درصد نسبت به شاخص مربوطه در ماه قبل.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نرخ تورم 12 ماهه آذرماه امسال را 48.1 درصد اعلام کرد که نسبت به آبان ماه 1.2 واحد درصد کاهش نشان می دهد و در بخش مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات 58.4 درصد بوده است. در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات 40.6 درصد و 0.7 واحد درصد بوده است.

وی ادامه داد: نرخ تورم ماهانه که درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات مصرفی را نسبت به ماه قبل نشان می دهد، در آذرماه امسال 1.6 درصد و برای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 1.4 درصد بوده است. و در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات 1.8 درصد بوده است.

48

دکمه بازگشت به بالا