عمومیکسب و کار استانها

حکم ضرب و شتم زن توسط شوهر

چگونگی اقدام برای شکایت از ضرب و شتم

به گفته وکیل انحصار وراثت چنانچه زنی توسط شوهر خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت بهترین کار این است که به کلانتری مراجعه کرده و در آنجا با گرفتن گزارش نیروی انتظامی (که بعدها نیز به عنوان مدرک و شاهدی بر این اتفاق تلقی میشود) و سپس با راهنمایی نیروی انتظامی و مراجعه به پزشکی قانونی و ثبت گزارش پزشکی قانونی به دادگاه برای شکایت مراجعه کند.

توجه داشته باشید که دادگاه خانواده برای رسیدگی به این مسئله صلاحیت ندارد و تنها اگر شکایاتی مبنی بر طلاق و دیگر موضوعات شکل گرفت با رجوع دادن پرونده دادگاه کیفری و حکم آن میتوان درخواستهای مربوط را پیگیری کرد. پس از مراجعه به دادسرای عمومی و تنظیم شکایت،در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه جلساتی را تشکیل میدهد و به بررسی مسئله میپردازد و چنانچه شواهد گویا باشند حکم را به نفع زن صادر میکند که بنا بر میزان صدمه و ضرب و جرح و دفعات آن میتواند به دیه، زندان و شلاق ختم شود.

اگر زن بخواهد در کنار مجازات مخصوص به ضرب و شتم، درخواست طلاق نیز بدهد، باید با مراجعه به دادگاه خانواده و تنظیم شکایت و درخواست طلاق و یا عدم امنیت جانی شکایت کند و پرونده های مربوط به دادگاه شکل گرفته درباره ضرب و شتم و حکم دادگاه را به همراه دیگر شواهد به محکمه ببرد. البته برای صدور حکم طلاق از سوی دادگاه برای زن، معمولا نیاز به داشتن چندین گزارش از پزشکی قانونی و اثبات اینکه این اتفاق تنها محدود به یک بار نبوده و تکرار شده است و به عبارتی رفتار غالب همسر است و موجب عسر و حرج زن می‌شود. از دیگر مسائلی که با اثبات ضرب و شتم برای زن در نظر گرفته می¬شود، منع صدور حکم عدم تمکین و قطع شدن نفقه است.

شواهد لازم برای اثبات ضرب و شتم زن توسط مرد

به نقل از سایت هوداد از جمله شواهدی که میتواند در دادگاه مطرح و به عنوان مدرک برای وقوع ضرب و شتم باشد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1- صورت جلسه نیروی انتظامی از ضرب و شتم
2- گزارش پزشکی قانونی از ضرب و شتم و جزئیات آسیب ها
3- اقرار شخص در دادگاه و یا حضور مأمور نیروی انتظامی
در برخی موارد مرد در دادگاه این ادعا را مطرح میکند که همسرش را نزده است و این گزارشات مربوط به آثار خودزنی هستند، در این حالت که عموما نیز پیش می آید، زن میتواند شهود خود را به دادگاه فرابخواند، که میتوانند تمام افرادی باشند که در لحظه وقوع حضور داشته اند، که شامل فرزندان نیز میشود، و همچنین در صورت وجود مدرکی مانند فیلم و یا صدا و غیره، زن میتواند آن ها را به عنوان نشانه و اماره¬ی این اتفاق به دادگاه ارائه کند. همچنین تشخیص قاضی و یا درخواست سوگند خوردن از سوی قاضی نیز میتواند خواسته شود.

حکم و مجازات ضرب و شتم زن توسط مرد

اگر اقدام به ضرب و شتم ثابت شود و آثار آن مشهود باشد، بنا بر گزارش پزشکی قانونی حکم شامل دیه و زندان از 91 روز تا شش ماه و همچنین شلاق تعزیری میشود. چنانچه اقدام به ضرب و شتم با سلاح سرد مانند چاقو و یا حتی کمربند باشد، میتواند از 6 تا یک سال حبس داشته باشد.

بیشترین و بالاترین مجازات مربوط به ضرب و شتمی است که مضروب را دچار نقص عضو کرده باشد و یا پیامدهای روانی آن ضرب و شتم مضروب را دچار اختلال روانی و یا جنون کرده باشد. در این حالت به غیر از پرداخت دیه حکم به قصاص نیز داده میشود و 2 تا 5 سال حبس دارد.

طلاق زن با استناد به کتک خوردن از شوهر

دلایل درخواست طلاق از سوی زوجه در قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ و ۱۱۲۹ قید گردیده که بیشتر با عنوان عسر و جرح ذکر گردیده ضرب و شتم همسر طبق بند ۴ ماده ۱۱۳۰ از جمله دلایل دادخواست طلاق از سوی زوجه محسوب می گردد. اینها مواردی است که قبل از هر اقدامی بررسی و بر این اساس دادخواست و دفاعیات خود را مطرح میکند.

البته صرف یکبار ضرب و شتم حتی منجر به صدور حکم معمولاً دلیل کافی برای صدور حکم طلاق نبوده واین امر باید به صورت مستمر صورت پذیرد و داشتن برگه پزشکی قانونی و یا کیفر خواست دلیل صدور حکم طلاق از این باب نبوده استمرار این امر به گونه ای که حتی مجازات ضرب و شتم همسر نیز با دارنده زوج نبوده و زوج مکرراً اقدام به ضرب و شتم و سوء رفتار داشته باشد.

در این صورت عسر و جرح ایجاد شده و موجب صدور حکم طلاق می شود پس در صورتی که زوج دیه کتک زدن همسر را که موجب صدمات جسمی شده باشد چه پرداخت نموده باشد و یا نکرده باشد و بعد از آن اقدام دیگری انجام ندهد یا زوجه اقدام به طرح شکایت و مجازات ضرب و شتم همسر خویش را در صورت ضرب و شتم از طریق مراجع قانونی نخواهد و مدرکی در این خصوص به غیر از یک مورد نداشته باشد حکم طلاق صادر نمی گردد.

البته رویه محاکم قضایی در خصوص تعداد دفعات ضرب و شتم همسر متفاوت است برای نمونه در ۲ رای صادره در خصوص خوف ضرر و زیان بدنی در خصوص تمکین در یک شعبه از دادگاه خانواده صرف وجود رای و مجازات ضرب و شتم همسر را دلیل بر عدم تمکین زوجه دانسته و در سوی دیگر در شعبه ای از محاکم خانواده صرف وجود حکم کتک زدن زن را دلیل خوف ضرر و زیان بدنی و عدم تمکین ندانسته و حکم به الزام به تمکین نموده .

رابطه تمکین و ایراد خسارات بدنی جزئی

دادنامه: ٩١٠۶۵٣٧٨٢۶۴٣٨٧٢۴ مورخ ۸/۶/۱۳۹۳

صرف یکبار درگیری بین زوج و زوجه که منجر به آسیب جزئی زوجه شود مصداق خوف از ضرر بدنی نیست و مانع از صدور حکم الزام به تمکین نمی شود.

نکاح-تمکین-ضرر بدنی-مسکن مستقل و علی حده

نمونه رای دادگاه نسبت به تمکین با توجه به ضرب و شتم همسر

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (م.ه) فرزند (د،ر) با وکالت آقای (ج.ب)به طرفیت خوانده ، خانم (ن.م) فرزند (س.ع) به خواسته الزام خوانده به تمکین در انجام وظایف زندگی مشترک با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره ۶۲۲۱ صادره از دفتر ازدواج شماره ۲۵۶۰ حوزه ثبتی تهران ، وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می‌باشد و زوجه عدم تمکین شوهرش را ایراد ضرب و شتم شوهرش نسبت به وی و عدم امنیت توجیه نموده است.

لیکن برای اثبات ادعایش به دادنامه شماره ۵۶ مورخ ۶/۸/۱۳۹۳ موضوع پرونده کلاسه ۵٣ /۱۶۷ /۱۵۶۹ که زوج به اتهام ایراد ضرب عمدی بدنی نسبت به زوجه به پرداخت دیه محکوم گردید، با عنایت به اینکه زوجه جهت عدم تمکین خود عذر موجه خود را اعلام داشته ، لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۱۱۵ از قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد و به زوجه اجازه داده می‌شود تا رفع مظنه ضرر بدنی و جسمی  مسکن علی حده ای اختیار نماید، رای صادره حضوری محسوب، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی (م.ه) با وکالت (ج.ب) به طرفیت(ن.م) نسبت به دادنامه ٠٧۶۴٧ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۹۳ در پرونده کلاسه که موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان) را به استناد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ، حکم به رد دعوی صادر گردیده است ، وکیل تجدیدنظرخواه اظهار داشت یک برخورد کوچک و ناچیز ، که عرفاو عادتا قابل اغماض است، نمی‌تواند از مصادیق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی باشد و پس از دو سال زندگی مشترک هیچ‌گونه سوء رفتار از جانب موکل رخ نداده است و این چنین درگیری کوچکی نمی‌تواند مناط و دلیل سوء رفتار تلقی گردد ، تجدیدنظرخوانده اظهار داشت از اعمال و رفتار زوجه و ایراد ضرب و جرح ، تمامی همسایه ها باخبر می باشند و چندین پرونده در کلانتری باغ فیض مطرح بوده است.

نظر به اینکه آنچه در پرونده امر مضبوط می باشد گواهی پزشکی قانونی کبودی بازوی چپ را قید نموده است که دیه به میزان ۳ دهم درصد صادر گردیده و اینکه دلیل دیگری مبنی بر درگیری مستمر و یا چند بار ایراد ضرب تحقق یافته باشد ، در پرونده امر مشهود نمی باشد و اینکه آنچه مستنبط از ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می باشد بودن زن با شوهر و در یک منزل ، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن می باشد، عرف یکبار درگیری که منتهی به کبودی در بازوی چپ شود از مصادیق متضمن خوف ضرر بدنی تلقی نمی‌گردد .

علی هذا اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد دانسته به استناد ماده ۱۵۸ قانون قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر به استناد ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نباید و طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود و یکی از وظایف زوجه تمکین از زوج می باشد ، لذا ضمن وارد تشخیص دادن خواسته خواهان بدوی  حکم به الزام زوجه به تمکین از زوج صادره و اعلام می‌نماید . رای صادره قطعی است.

اثبات خوف ضرر جانی زوجه

دادنامه:٩١٠٧٢٨١٩۶۵٣٨٧٢۵۶ مورخ ۷/۵/۱۳۹۲

وجود حکم قطعی دال بر ارتکاب ضرب و شتم زوجه توسط زوج از مصادیق خوف بر زیان بدنی زوجه و مانع صدور حکم الزام به تمکین است.

نکاح-تمکین-ضرر بدنی-مسکن ادله اثبات دعوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست (س.ع) فرزند (ج) به طرفیت خانم(م.ن) فرزند (ر) با وکالت (ه.ج) به خواسته الزام خوانده به تمکین، با عنایت به جامع محتویات پرونده ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج ۳۱۵۰ صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۶۵۶ تهران احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و با توجه به این که دلیلی که توجیه کننده عدم تمکین زوجه باشد به دادگاه ارائه نشده لذا دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به  مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از خواهان صادر و اعلام می‌نماید، رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی خانم(م.ن) با وکالت (ه.ج) نسبت به دادنامه شماره ٩٠٣۴۵۶٢٧٨٩١۵۶٧٠۶ مورخ ۷/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۵۴۰ دادگاه خانواده تهران متضمن و حکم تمکین تجدید نظر خواه نسبت به زوج با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده [به نظر این ] دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است؛ زیرا تجدیدنظرخوانده زوج به موجب دادنامه شماره ٩١٠۵٨٢۴۶٨٠٩١۵۶٨٩ صادره از شعبه ۱۱۵۲ دادگاه جزایی تهران به اتهام ایراد ضرب و جرح نسبت به تجدید نظر خواه به پرداخت ۴/۵ هزارم دیه کامل محکوم گردید نهایتاً رای صادره به‌موجب نامه شماره ٩١۶٣٧٨/۵ مورخ ٩٢/۶/۵ اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ١۶ قطعیت یافته و در مرحله اجرا از بنا علی هذا  بودن تجدیدنظرخواه (زوجه) با زوج در یک منزل ، متضمن خوف ضرر بدنی است؛ دادگاه مستند به ماده ٣۵٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به استناد ماده معنوی و ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ، حکم به رد دعوی خواهان اصلی پرونده زوج صادر و اعلام می نماید.

رای صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.

نیز محکوم می شود حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

مجازات ضرب و شتم همسر بدون آسیب

طبق ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ضمان منتفی است ممکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالع  مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه ٧ محکوم می شود.

مراحل اخذ دیه در صورت ضرب و شتم همسر (زوجه)

در صورتی که شما دچار آسیب در خشونت از سوی همسرتان شده اید باید ابتدا با پلیس تماس بگیرید و در این خصوص با اخذ گزارش از ضابط قضایی اولین اقدام را انجام بدهید.

اما گاهی امکان تماس با پلیس وجود ندارد که خیلی ایرادی ندارد ولی در صورت تمایل به طرح شکایت به دفاتر خدمات قضایی و یا کلانتری مراجعه نمایید تا اولاً شکایت خود را به صورت صحیح ثبت نمایید و دوما با ارجاع به پزشکی قانونی بتوانید میزان آسیب را برای اخذ دیه معین نمایید.

به یاد داشته باشید برای طرح شکایت و مجازات ضرب و شتم و همسر حتماً باید دلایل زیر را جهت مجازات کتک زدن همسر به دادسرا ارائه نمایید.

۱شاهد

از جمله دلایل اصلی برای طرح شکایت و اخذ حکم کتک زدن زن لازم است شهادت شهود است اغلب ضرب و شتم همسر در مکانی است که طرفین شهود نداشته که در این صورت به دلایل دیگر باید رجوع شود.

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد  مقام قضایی است.

 ۲اقرار

دلیل دیگر زوجه برای اثبات و اخذ حکم برای مجازات ضرب و شتم و همسر اقرار است اقرار زوج به ضرب و شتم همسر برای صدور و اخذ دیه کفایت میکند و به دلیل دیگری احتیاج نیست.

ماده ۱۶۴۰ قانون مجازات اسلامی اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

۳سوگند

سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند به درستی گفتار ادا کننده سوگند است.

۴علم قاضی

علم قاضی عبارت از تعیین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی معلوم میشود در مواردی که مستند حکم علم قاضی است ولی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره-مواردی از قبیل نظریه کارشناس،معاینه محل،تحقیقات محلی،اظهارات مطلع،گزارش ضابطین و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند.

در صورتی که ضرب و شتم به همسر به اثبات برسد بنا به میزان آسیب دیه کتک زدن همسر فرد مرتکب طبق قوانین مشخص تعیین می گردد.دیه ضرب و شتم جزو مجازات محسوب می شود.

شما میتوانید جهت در مورد این مقاله با ما تماس بگیرید.

سوالات متداول

آیا بدون شاهد میتوان ضرب و شتم همسر را ثابت کرد؟

شاهد یکی از دلایل اثبات کننده در صدور حکم کتک زدن زن است سایر دلایل مانند اقرار و سوگند و علم قاضی و تحقیقات نیز در صورت حکم ضرب و شتم همسر امکان پذیر است.

دیه کتک زدن همسر چقدر است ؟

میزان دیه بستگی به نظریه پزشکی قانونی متفاوت است و با تعیین کارشناس طبق قانون محاسبه می شود برای تعیین میزان دیه با ما تماس بگیرید.

آیا ضرب و شتم همسر دلیل طلاق میتواند باشد؟

در صورت تکرار و صدور احکام متعدد با توجه به ماده ۱۱۳ قانون مدنی صدور حکم طلاق ممکن است البته صرف داشتن برگه پزشکی قانونی کفایت نمی کند.

حکم کتک زدن همسر در قانون چیست ؟

طبق قانون صدور حکم به قصاص-دیه-سایر مجازات ها برای کتک زدن همسر و آسیب به زن در قانون پیش‌بینی شده است

برای اطلاعات بیشتر به سایت ویکی پدیا مراجعه فرمایید.

دکمه بازگشت به بالا